جزوه کل درس های پایه ها

رسیدن امتحنات خرداد ماه را به دانش آموزان تبریک میگوئیم

1) سوال های تکمیلی :

A)                                                                                                                                                                                                                                در هر بافت سلول ها به وسیله _________ کنار هم قرار می گیرند .

B)نقطه ذوب و رسانایی الکتریکی از خواص _________ یک ماده می باشد .

C)                                                                                                                                                                                                                                تصویر در آینه های کوژ(محدب) همواره کوچکتر از جسم و _________ است .

D)                                                                                                                                                                                                                                گاهی توده های بسیار عظیمی از مواد در سراشیبی کوه به پایین می لغزند که به این نوع حرکت _________ می گویند .

2) سوال های صحیح و غلط :

A) تمایل به سوختن یا نسوختن از خواص شیمیایی یک ماده می باشد .

B)درواقع گرما مقدار انرژی منتقل شده از جسم سرد به جسم گرم است .

C) تفاوت اصلی سنگ های آذرین بیرونی و درونی ، در رنگ آنها است .

D) کلیه،قلب،روده و ... نوعی عضو محسوب می شوند.

3) سوال های چهارگزینه ای :

A) علت تشکیل سایه کدام است ؟

الف)

سرعت زیاد نور

ب)

حرکت نور به خط راست

ج)

انعکاس منظم نور

د)

انعکاس نامنظم نور

B) کدامیک از سنگ های زیر رسوبی است ؟

الف)

گرانیت

ب)

بازالت

ج)

مرمر

د)

ماسه سنگ

C) نقش ویتامین در بدن کدام است ؟

الف)

تنظیم فعالیت های بدن

ب)

ترمیم

ج)

تولید انرژی

د)

ماده سازی

D) رگی که خون را از بطن چپ بیرون می برد کدام است ؟

الف)

سرخرگ ششی

ب)

سیاهرگ ششی

ج)

سرخرگ آئورت

د)

بزرگ سیاهرگ بالایی

E) واحد اصلی کلیه ها چه نام دارد ؟

الف)

پرز

ب)

نفرون

ج)

کیسه هوایی

د)

گلبول ها

F) کدامیک از ویتامین های زیر به انعقاد خون کمک می کند ؟

الف)

K

ب)

A

ج)

E

د)

D

 

 

1)   گرافیت

2)   میکا

3)   سلولز

4)   پلاکت

5)   دما

6)   گرما

4) سوال های انتخابی :

A) نشان دهنده ی سرعت ذرات سازنده جسم است ؟

B) از کانی های اولیه می باشد ؟

C) کربوهیدراتی که دیواره سلول گیاهی را تشکیل می دهد ؟

D) در مغز استخوان ساخته می شود ؟

 

5) از عوامل موثر در سرعت واکنش دو مورد را نام ببرید ؟

6)  چرا هنگام عبور نور از منشور ، نور تجزیه می شود ؟

7)  محدوده شنوایی چیست ؟

8)  از تفاوت موج های الکترومغناطیسی با موج های صوتی دو مورد را ینویسید ؟

9)  گرمای نهان ذوب را تعریف کنید ؟

10)                                                                                                                                                                                                                             سنگ کره چیست ؟

11)                                                                                                                                                                                                                             منظور از کانی چیست ؟

12)                                                                                                                                                                                                                             کار اصلی غشاء سلول چیست ؟

13)                                                                                                                                                                                                                             اوره چیست ؟

14)                                                                                                                                                                                                                             چرا بدن به مواد معدنی نیاز دارد ؟

15)                                                                                                                                                                                                                             خون سیاهرگ ها غلیظ تر از خون سرخرگ ها است . چرا ؟

16)                                                                                                                                                                                                                             چرا افراد سیگاری اغلب سرفه می کنند ؟

17)                                                                                                                                                                                                                             از کار آنزیم ها در بدن دو مورد را بیان کنید ؟

18)                                                                                                                                                                                                                             هوازدگی شیمیایی چیست و از عوامل موثر در حاصل خیزی خاک دو مورد را نام ببرید ؟

19)                                                                                                                                                                                                                             سنگ مادر چیست و از کانی هایی که در جواهر سازی استفاده می کنند دو مورد را نام ببرید ؟

 

نام دبیر :

نمره با عدد

نمره با حروف

امضاء

 

 

 

 

بارم

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

5/0

 

 

5/0

 

 

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

1

1

1