تبلیغات
جزوه کل درس های پایه ها - سوالات خرداد 92 پایه دوم راهنمایی

جزوه کل درس های پایه ها

رسیدن امتحنات خرداد ماه را به دانش آموزان تبریک میگوئیم

ردیف

                                                           بسمه تعالی                                                                             نام : ...............                     امتحان علوم تجربی سال دوم راهنمایی

     نام خانوادگی:.......                                                                                             نوبت دوم

     نام پدر:......................                             کلای دوم:..........                               زمان :60 دقیقه

بارم

 

1

 

 

 

 

2

                                                         بخش اول: ماده وتغییرات آن                                     صفحه یك

با یك خط هر یك از تعریف های زیر را به كلمه علمی مربوط به خود وصل كنید؟                                             تعریف ها                                                                                              كلمات

الف)به واكنش یك ماده با اكسی‍ژن گفته می شود                                                   A)سوخت

ب)به دسته موادی سوختنی كه تنها برای تامین انرژی سوزانده می شود                    B)كاتالیزگر

                                                                                                             C)اكسایش

قانون پایستگی جرم را بنویسید

 

5/0

 

 

 

 

5/0

3

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

6

                                                      بخش دوم:انرژی زندگی

بازتاب منظم نور را تعریف كنید با رسم شكل نشان دهید

فرا صوت

ب)..............

فرو صوت

Text Box: امواج صوتیجدول مقابل را كامل كنید

 

 

     
 

الف)............

 
 

 

 

 

 


در انتقال گرما به روش ..................(رسانایی-همرفت-تابش)نیازی به وجود ماده نیست

شرایط ایجاد جریان همرفتی را بنویسید

 

75/0

 

 

75/0

 

 

 

 

 

 

 

 

25/0

 

75/0

 

7

 

8

 

 

9

 

 

10

 

11

 

12

 

                                               بخش سوم: زمین زیستگاه ما

مهمترین راه مطالعه غیر مستقیم درون زمین ................(زلزله-آتشفشان-چشمه آب گرم)می باشد

 

به مواد جامدی كه بطور خالص ازكره زمین به دست می آیند وموجودات زنده در به وجود آمدن آنها دخالتی

ندارند......................(عنصر-سنگ-كانی)می گویند

 

غلط علمی موجود در جمله زیر را پیدا كنید وصحیح آنرا بنویسید

                        از سنگ های دگرگونی جهت بررسی تاریخ گذشته ی زمین استفاده می شود

 

منظور از سنگ مادر چیست؟

 

دو مورد از عوامل موثر در هوازدگی شیمیایی را بنویسید؟

 

حاصلخیزی را تعریف كنید و دو عامل موثر در حاصلخیزی را بنویسید؟

 

25/0

 

25/0

 

 

5/0

 

 

5/0

 

5/0

 

1

 

13

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

17

 

18

 

 

 

 

19

 

20

 

21

 

 

 

 

 

22

 

23

 

24

 

25

 

 

 

 

 

26

 

 

27

                                                بخش چهارم:دنیای زنده

منظوراز سازمان بندی چیست؟

 

 

كلمات زیر را تعریف كنید.

الف)بافت:

 

ب)اندام:

 

                                                                                          ادامه سوالات صفحه دوم

 

الف)...........................

ادامه سوالات بخش چهارم                                                                                           صفحه دوم

 

Text Box: نقش غذا در بدن

د)...............................

ب).............................

جدول زبر را كامل كنید

چرا آب  یكی ازمهمترین و لازم ترین مواد بدن محسوب می شود؟

 

 

مصرف بیش از حد كدام نوع ویتامین های برای بدن زیان آور است ؟چرا

 

هریك از مواد معدنی زیر برای كدام قسمت از بدن لازم هستند،آنها را با یك دیگر وصل نمایید

                مواد معدنی                                                    قسمت های بدن                                                        الف )آهن                                                      A)در سلولهای عصبی

                 ب)كلسیم .فسفر                                            B)در سلولهای خونی

                                                                                    C)رشد استخوانها

آنزیم چیست؟

 

منظورازپرز چیست؟

 

Text Box:      سلولهای خونجدول زیر را كامل كنید

 

 

 
 

 

 

 

 

 


خون جه موادی را در بدن انتقال می دهد؟ (دو مورد)

 

منظور از گردش خون مضاعف چیست؟

 

وظایف لنف را بنویسید؟(دو مورد)

 

نمودار زیر را كامل كنید؟

 

 
 

 

 

 

 

 

 


كلمات زیر را تعریف كنید

الف)دم:

ب)نفرون:

دو راه به دست آوردن آب بدن را بنویسید؟

 

 

 

5/0

 

 

1

 

 

 

 

 

 

75/0

 

 

 

 

 

 

5/0

 

 

75/0

 

5/0

 

 

 

 

5/0

 

5/0

 

5/0

 

 

 

 

 

5/0

 

5/0

 

5/0

 

5/0

 

 

 

 

 

5/0

 

 

5/0