تبلیغات
جزوه کل درس های پایه ها - جزوه درس درس پنجم علوم پایه دوم راهنمایی

جزوه کل درس های پایه ها

رسیدن امتحنات خرداد ماه را به دانش آموزان تبریک میگوئیم

1- چه عاملی مانع دسترسی مستقیم به قسمت های داخلی زمین شده است ؟ دما وفشار بسیار زیاد                                                             

2_ به چه روش هایی داخل زمین را شناسایی میکنند ؟ به کمک روش های غیر مستقیم مواد مذاب اتشفشان دما وترکیب چشمه های اب گرم و امواج زلزله

3- مهمترین روش شناسایی درون زمین کدام است؟ امواج زلزله

4-لایه های درون زمین را نام ببرید ؟ هسته داخلی - هسته خارجی- گوشته- پوسته

5- داغ ترین قسمت داخلی زمین کدام است ؟ هسته

6- جنس مواد هسته ای چیست؟ آهن ونیکل

7- چرا مواد درون هسته متراکم تر از سایر قسمت های داخلی زمین است ؟به علت فشاری که بر آن وارد میشود

8- مواد درون هسته چه حالتی دارند ؟هسته داخلی جامد وهسته خارجی مایع

9- علت وجود خاصیت مغناطیسی درون زمین چیست؟ هسته ی آهن -نیکل باعث پیدایش خاصیت مغناطیسی شده است

10 - ساختمان گوشته چه حالتی دارد ؟ ساختمان گوشته در همه جا یکنواخت نیست ودر نزا هسته حالت سنگی وقسمت میانی حالت خمیری وقسمت بالایی  دوباره حالت سنگی وسخت دارد

11-  گوشته را تعریف کنید؟ اطراف هسته را قسمت فرا گرفته است که به آن گوشته می گویند

12- نرم کره چیست ؟ قسمت خمیری شکل گوشته را را نرم کره میگویند

13- مواد نرم کره چه حالتی دارند ؟ دما و فشار به صورتی است که مواد به نقطه ذوب خود نزدیک اند و درصد ناچیزی در حالت مذاب هستند

14- مواد سازنده ی گوشته را نام ببرید ؟ سیلیسیم -اکسیزن- آهن -منیزیم -کلسیم

15- لایه ی بالایی پوسته ی قاره ای از چه موادی تشکیل شده است ؟ سیلیسیمو آلمینیوم

16-لایه ی زیرین پوسته ی قاره ای از چه موادی تشکیل شده است؟ سلیسیم- آهن - منیزیم

17- پوسته در زیر اقیانوس ها از چه جنسی است؟ از همان جنس لایه ی زیرین قاره ها یعنی سیلیسیم-آهن- منیزیم

18 - سنگ کره را تعریف کنید؟پوسته سنگی وسخت زمین را به همراه قسمت سنگی گوشته را سنگ کره می گویند

19- علت وقوع زلزله وبسیاری از پدیده ها ی زمین شناسی دیگر چیست؟ حرکات سنگ که بر روی نر کره است