جزوه کل درس های پایه ها

رسیدن امتحنات خرداد ماه را به دانش آموزان تبریک میگوئیم

سؤالات و نكات مهم درس علوم سوم راهنمایی فصل یك

نكته – از 109 عنصر شناخته شده تنها 91 عنصر در طبیعت یافت میشود .

        دموكریت ودالتون بر این باور بودند كه اتم تجزیه ناپذیر است یعنی نمی توان آن را به ذرات كوچكتر تجزیه كرد.

1 ) نظریه اتمی دموكریت را بیان كنید ؟  ماده از ذرات كوچكی بنام اتم تشكیل شده و اتم ها شكل های متفاوت دارند .

2 ) نظریه اتمی دالتون را بیان كنید ؟ ماده از ذرات كوچكی بنام اتم تشكیل شده و اتم رامانند ساچمه ی فلزی ، كره ای

    تو پر و سفت وبدون ساختار درونی  تصور می كرد .

3 ) تفاوت نظریه اتمی دموكریت و دالتون را بیان كنید ؟

نكته – هر چه شكل و ویژگی های پیشنهادی ، شمار بیش تری از ویژگی های یك اتم را توجیه كند ، آن حدس دقیق تر                                     

         و درست تر است .

4 ) نظریه اتمی تامسون را بیان كنید ؟

5 ) نظریه اتمی ارنست رادرفورد را بیان كنید ؟

نكته –  الف - رادرفورد در مدل خود ، بار مثبت هسته ی اتم را به ذره هایی به نام پروتون نسبت داد .

          ب -  بار الكتریكی پروتون به اندازه ی بار الكترون است .

         ج -  جرم پروتون حدود دو هزار بار بیش تر از جرم یك الكترون است .

6 ) مدل اتمی تامسون و مدل اتمی رادرفورد چه شباهت ها وچه تفاوت ها یی با یك دیگر دارند ؟

    شباهت -   1 ) اتم ها كروی شكل هستند  .       2 ) اتم دارای بار مثبت و منفی است .

                 3 )در یك اتم  مقدار بار مثبت با بار منفی برابر است یعنی اتم خنثی است .

    تفاوت -  رادرفورد معتقد بود كه بارهای مثبت در هسته و الكترون ها در خارج هسته ، هسته را محاصره كرده اند

              ولی به نظر تامسون ساختمان اتم مانند یك كیك كشمشی است یعنی بارهای منفی در مایع خمیری كه بار

              مثبت دارد پخش هستند .

7 ) نظریه اتمی نیلز بور را بیان كنید ؟

 

 

 

8 ) مدل اتمی رادرفورد ومدل اتمی بور چه شباهت ها و چه تفاوت هایی با یك دیگر دارند ؟

     شباهت  - 1 ) اتم ها كروی هستند          2 ) اتم ها خنثی هستند

                 3 ) بار مثبت در هسته ودر مركز اتم قرار دارد    4 ) بیش تر حجم اتم را فضای خالی تشكیل می دهد .

تفاوت – رادرفورد معتقد بود الكترون ها در اطراف هسته قرار دارند ولی به نظر نیلز بور الكترون ها در مدار های

         معینی به دور هسته پیوسته در حال گردش هستند .

9 ) چرا برای نمایش اتم امروزه از مدل بور استفاده می كنند ؟

10 ) پروتون و الكترون را چه دانشمندانی كشف كردند ؟

11 ) نوترون را چه دانشمندی كشف كرد وخصوصیات این ذره را بیان كنید ؟

نكته – مطالب این جدول را به خاطر بسپارید .

نام ذره

بارالكتریكی نسبی

جرم نسبی

جای ذره

كاشف ذره

پروتون

1+

1840

درون هسته

ارنست رادرفورد

نوترون

0

1840

درون هسته

جیمز چادویك

الكترون

1 -

1

اطراف هسته

جوزف تامسون

 

12 ) عدد اتمی یعنی چه ؟

13 ) عددجرمی یعنی چه ؟                                                                                                                         

14 ) مدل اتمی بور برای اتم های زیر رسم كنید ؟

     1 ) اتم نیتروژن با عدد اتمی 7 وعددجرمی 14 رسم كنید .

     2 )اتم هیدروژن با عدد اتمی 1 و عددجرمی 3 رسم كنید .

     3 ) اتم لیتیم باعدداتمی 3 وعددجرمی5 رسم كنید .

     4 ) اتم بور با عدد اتمی5 و عدد جرمی 9 رسم كنید .

15 ) ساده ترین اتم شناخته شده كدام است و تعداد الكترون وپروتون ونوترون آن را مشخص كنید ؟

16 ) ساده ترین اتم بعد از هیدروژن كدام است وتعداد الكترون وپروتون ونوترون آن را مشخص كنید ؟

17 ) جدول تناوبی یعنی چه ؟

18 ) دو ویژگی مهم یك اتم را بیان كرده وآنها را چگونه نشان می دهند  با مثال بیان كنید ؟

 19 ) نماد شیمیایی یعنی چه مثال بیاورید ؟

20 ) نماد شیمیایی عنصرهای مقابل را بنویسید . آلومینیم (          ) - فسفر (        ) - كلر (       )- كلسیم (         )

     هلیم (      ) كربن (      ) اكسیژن (     )  فلوئور (        ) سدیم (       ) منیزیم (      ) گوگرد (     ) آهن (     )

    مس (      ) - كروم (      ) - آرگون (      ) - روی (       ) - برم (      )  - ید (      )- منگنز (    ) نیكل (     )

نكته – در نشانه های شیمیایی دو حرفی فقط حرف نخست را بزرگ می نویسند . برای مثال كلسیم را كه با نشانه

Ca نشان می دهند ، نخستین حرف را به شكل C ( حرف بزرگ ) ودومین حرف را به صورت a ( حرف كوچك)      می نویسند .

21 ) ایزوتوپ یعنی چه ؟

22 ) ایزوتوپ های یك عنصر در چه چیز هایی باهم شباهت دارند ؟

23 ) ایزوتوپ های اكسیژ ن را با نمادهای شیمیایی نشان دهید .

24 ) ایزوتوپ های هیدروژن با نماد های شیمیایی نشان داده و مدل اتمی بور برای آنها رسم كنید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سؤالات ونكات مهم فصل 2 علوم سوم راهنمایی

1 ) فرمول شیمیایی یعنی چه ؟ مثال بیاورید

2 ) فرمول شیمیایی چه اطلاعاتی به ما می دهد ؟

3 ) با توجه به فرمول های مقابل به پرسش ها پاسخ دهید .NO2   -   Hcl    -   C6H12O6 -   CH4        

       الف – هر فرمول وجود چه نوع عنصرهایی را در آن تركیب نشان می دهد ؟

      ب – هر فرمول وجود چند اتم از هر نوع عنصر را  در ساختار مولكول  آن تر كیب نشان میدهد ؟

4 ) پیوند كؤوالانسی را تعریف كنید.

5 ) تركیب مولكولی را  تعریف كنید و مثال بیاورید ؟

6 ) در مورد هر یك از تركیبات مقابل توضیح كافی دهید . 1 ) تفلون -   2 ) آمونیاك – 3 ) اتانول – 4 ) اتیلن گلیكول

7 ) چرا اتم خنثی است ؟

8 ) منظور از یون چیست وبا توجه به تعداد پروتون ها والكترون ها چگونه نوع یون را تشخیص می دهیم ؟

9 ) تركیب یونی را تعریف كنید .

نكته – دوبار الكتریكی هم نام یك دیگررا می رانند ودوبار الكتریكی ناهم نام یك دیگر را می ربایند .

10 ) پیوند یونی یعنی چه ؟

نكته  - سدیم و كلر با هم واكنش میدهند ودر یك واكنش بسیار گرماده یك تركیب یونی به نام سدیم كلرید ایجاد می كنند              سدیم كلرید همان نمك خوراكی است .

دانشمندان سدیم كلرید را به صورت NaCl نشان میدهند . NaClفرمول شیمیایی نمك خوراكی است .در این فرمول Na             

نماد شیمیایی سدیم و Cl نماد شیمیایی كلر است .

11 ) آیا تركیب های یونی دارای مولكول های جدا از هم هستند ؟ توضیح دهید .

12 ) آیا محلول نمك در آب رسانای برق می باشد ؟ توضیح دهید

 13 ) الكترولیت و غیر الكترولیت یعنی چه ؟ مثال بیاورید .

14 ) پنج ماده نام ببرید كه دارای اسید هستنند ؟

15 ) چهار ماده نام ببرید كه دارای باز هستنند ؟

16 ) خصوصیات اسیدها را را بنویسید ؟

17 ) خصوصیات بازهارا بنویسید ؟

18 ) آیا محلول اسید ها و بازها الكترولیت هستند ؟چرا

19 ) منظور از شناساگر چیست ؟

20 )چهار  نوع شناساگر نام برده و توضیح دهید كه در محیط های اسیدی و بازی چه تغییر رنگی می دهند ؟

     1 ) تورنسل ( لیتموس ) كه در محیط اسیدی به رنگ قرمز ودر محیط بازی به رنگ آبی در می آید .

     2 ) فنل فتالیین كه در محیط اسیدی بی رنگ ودر محیط بازی به رنگ ارغوانی در می آید .

     3 ) هلیانتین كه در محیط اسیدی به رنگ قرمز ودر محیط بازی به رنگ زرد در می آید .

     4 ) برمو تیمول بلو  كه در محیط اسیدی به رنگ زرد و در محیط بازی به رنگ آبی در می آید .

21 ) خنثی شدن یعنی چه ؟

22 ) از واكنش اسیدها با باز ها چه مادهای تولید می شود ؟

23 ) معادله شیمیایی یعنی چه ؟ مثال بیاورید ؟ HCl+NaOH                     NaCl   + H2O