برای کمک مالی   بقل صفجه  یک درگاه وجود دارد نام و نام خوانوادگی خود را وارد کنید و پول را پرداخت کنید