برای دیدن به ادامه مطلب بروید

مهم مکسرهای جمع درس عربی مدرسه غیر دولتی البرز

کیف  = حقیبه  = حقائب

گنج  =  کنز  =  کنوز

خدا   =  اله  =  آلهه

چوب   =  خشب  =  اخشاب

رنگ  =   لون   =  الوان

زنده  =  حی  =احیاء

مرد  =  رجل  =  رجال

شهر  =  مدینه  = مدن

برادر   =   اخ   =  اخوه

آسمان  =  سماء  = سماوات

کلید  =  مفتاح   = مفاتیح

خواهر   = اُخت   = اخوات

ماهی   =  سمکه   =  اسماک

ستاره  =  نجمه   =  نجم

پا   =  قدم    =  اقدام

سال  =  سنه  = سنوات

فرزند   =  ولد   =  اولاد

مادر   =  ام   =   امهات

درخت  =  شجره   =اشجار

روز   = یوم  =  ایام

زن     =   امراه  =  نساء

ماه   =  شهر  =شهور

زن = امراه  = نساء

برگ    =  ورق  =  اوراق

دوست   =  صدیق  =  اصدقاء

دانشمند   =  عالم =علماء

در   =  باب   =   ابواب

میوه   =   فاکهه   =  فواکه

 دینی واجب = فریضه =فرائض

باغ  =  بستان   =  بساتین

کلاس  =  صف  = صفوف

این =هذا  ، هذه = هولاء

دختر   =  بنت  = بنات

 

آن = ذلک، تلک  = اولئک

سرباز  =  جندی =جنود

 

مهمانی   =  ضیف   =  ضیوف

سنگ   =  حجر  = حجاره

 

دانش آموز   =  طالب   = طلاب

باغ  = حدیقه   =حدائق

}